History

history th

บริษัทซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ดำเนินธุรกิจนำเข้าและให้บริการผลิตภัณฑ์ทางด้านศัลยกรรม ด้วยปรัชญาและความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านศัลยกรรม การพิจารณาคัดสรรผลิตภัณฑ์จึงต้องตรวจสอบและทดลองอย่างเข้มงวดเพื่อให้มีหลักประกันมั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สามารถตอบสนองให้ตรงตามความต้องการ เต็มประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจแก่บุคคลากรทางการแพทย์, ศัลยแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัดในการใช้เพื่อรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ได้ผลดีที่สุด

ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมถึงคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาของบริษัทซึ่งประกอบด้วยคณะศัลยแพทย์อาวุโส บริษัทซัมมิท เฮลธ์แคร์ มุ่งมั่นในการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ก้าวหน้า เพิ่มศักยภาพ ให้มีความพร้อมและสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับสูง รวมทั้งการตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมร่วมรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้ถือหุ้น พันธมิตรคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ผู้ป่วย ตลอดจนสังคมโดยรวม

คุณค่าจากความสำเร็จของเราเชื่อว่ามาจากการทุ่มเทการทำงานของพนักงาน ความร่วมแรงร่วมใจของทีมงาน ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน ทุกฝ่าย เพื่อผลสำเร็จร่วมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเหมาะสม ส่งเสริมความคิดที่หลากหลาย พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง และให้โอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

พนักงานเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของเรา เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโลกทัศน์ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้เชิงวิทยาการและประสบการณ์ที่ดี

การยึดมั่นต่อหลักการของบริษัท จะสะท้อนออกมาในกิจกรรมของบริษัท ที่เน้นความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นผู้นำที่กล้าคิดและตัดสินใจอย่างเฉลียวฉลาด และพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไม่เพียงแต่ที่เราจะคัดสรร และนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางด้านศัลยกรรมที่มีคุณภาพสูง เน้นพัฒนาพนักงานทุกคน ทุกฝ่าย ให้ทำงานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ภายในองค์กร ในขณะเดียวกัน เรายังตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคม ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และสร้างประโยชน์ต่อสาธารณชนอีกด้วย

philosophy th

 I : Integrity

ความซื่อสัตย์ พนักงานทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา ควรจะมีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง ทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน บริษัท รวมถึงลูกค้าและสังคมโดยรวม

 T : Talent

ความสามารถและสติปัญญา วิเคราะห์ วางแผน รวมทั้งแก้ปํญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พนักงานทุกคนควรมี เพื่อความสำเร็จและถึงเป้าหมายที่วางไว้

 A : Alliance

ความเป็นพันธมิตร พนักงานทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา ต้องเป็นมิตรกับทุกคน ทำงานด้วยความสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 C : Competency

ความสามารถ เราเชื่อว่าพื้นฐานความสามารถแต่ละคนนั้นสัมพันธ์กับระดับความรู้และประสบการณ์ ส่วนสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมก็สามารถเป็นดัชนีวัดระดับของทัศนคติ พนักงานทุกคนต้องพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองให้เหมาะสมตามระยะเวลาการทำงาน